top of page

Aldi ?!


Een Aldi in de Nessen?!… Lees ons standpunt. Op 8 april wordt in de Raad de locatie Bergerweg 125 besproken. Wethouder Valkering wil de Aldi verplaatsen naar dit terrein van de firma Scholten en daarbij ook 14 appartementen en 24 woningen bouwen. Echter de Provincie verzet zich tegen dit plan omdat het hier dan om een winkel buiten de bebouwde kom gaat, een “weidewinkel” in “Bijzonder Provinciaal Landschap”.De gemeente Bergen en Provincie Noord-Holland hebben nu gezamenlijk een locatie onderzoek voor de Aldi laten uitvoeren. Hiervoor zijn zestien locaties in een straal van 2 km van het centrum van Bergen binnen de bebouwdekom aangedragen. TwijnstraGudde heeft dit onderzoek recent gedaan.

TwijnstraGudde concludeert dat dertien van de zestien locaties niet geschikt zijn om een Aldi te vestigen. Deze plekken hebben bijvoorbeeld qua bereikbaarheid een ongelukkige ligging, liggen in of vlakbij bijzondere natuur of in het buitengebied, of zijn niet in te passen in de omgeving. Het bureau geeft drie mogelijke alternatieve locaties aan: het tenniscomplex van TC Bergen, het tenniscomplex van Eurotom en het voormalige Uitvaartcentrum.


Afgelopen vrijdag ontving de V9N het volgende mailtje van wethouder Valkering:

Al enige tijd wordt gezocht naar een locatie voor een Aldi-supermarkt in Bergen. Het college van Bergen heeft hiervoor een plek gevonden aan de Bergerweg 125. De provincie Noord-Holland heeft aangegeven zich niet te kunnen vinden in deze locatie. Om deze impasse te doorbreken is in gezamenlijkheid met de provincie een studie gedaan naar eventuele alternatieve locaties in Bergen. Die studie treft u bij deze mail aan als bijlage.

Het bureau dat de alternatievenstudie heeft gedaan, concludeert dat er drie mogelijke alternatieve locaties zijn die alle drie in de Oudburgerpolder liggen; het tenniscomplex van TC Bergen, het tenniscomplex van Eurotom en het voormalige Uitvaartcentrum. De daadwerkelijke haalbaarheid van deze locaties is door het bureau niet onderzocht. Vanuit het verleden is gebleken dat er weinig draagvlak is voor een Aldi-supermarkt in de kern van Bergen. Het college vraagt zich af of dat in de Oudburgerpolder anders zou zijn. Daarom willen we bij u – als vertegenwoordigers van de bewoners – peilen hoe u aankijkt tegen de vestiging van een supermarkt in de Oudburgerpolder.

Hieronder enkele voor- en nadelen van de vestiging van een supermarkt op één van deze drie locaties:

Voordelen

  • Dichtbij boodschappen doen

  • Extra reuring in de wijk de NegenNessen

  • Meer goedkope producten beschikbaar in Bergen

Nadelen

  • 2.000 Motorvoertuigen per dag extra op de Churchilllaan of de Kerkedijk

  • 1.500m2 extra bebouwing

  • Bestaande functies moeten mogelijk verdwijnen (zoals de tennisbanen

Omdat het college op 6 april aanstaande de alternatievenstudie bespreekt wordt u verzocht – indien mogelijk – uiterlijk op 5 april te reageren per mail. U kunt uw reactie sturen naar mij via k.valkering@bergen-nh.nl.

De alternatievenstudie is geagendeerd voor de gemeenteraad op 8 april. Dan staat ook het bestemmingsplan voor de Aldi aan de Bergerweg 125 op de agenda. U kunt de agenda en bijbehorende stukken zien op de website van de gemeente: https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/08-april/18:00

We weten dat het tijdsbestek kort is, maar hopen dat het u lukt om te reageren. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Klaas Valkering

Wethouder


De Commissie Bergen Oost van de V9N die dit bericht ontving en het Paasweekend kreeg om over zo iets ingrijpends na te denken en feed-back te verzamelen, heeft dan ook heel kort een antwoord teruggestuurd:


Geachte heer Valkering, Beste Klaas,

Bij deze de bevestiging van je e-mail, echter een dag te laat als 1 april-grap.

Want zo mogen we je voorstel toch beschouwen. Zeker in het kader van alle participatiemeetings die we hebben gevoerd waarbij alle belanghebbenden uit de buurt hun zorgen hebben geuit over de toename van de verkeersintensiteit en de verkeersveiligheid op zowel Kerkedijk, Churchillaan en Molenweidtje.

Wij zitten absoluut niet te wachten op extra reuring in de wijk en wederom extra verkeersbewegingen. Ongelooflijk dat je dit kunt voorstellen.

Je vindt in ons aperte tegenstanders van dit voorstel. Wij zullen hier onder geen beding mee akkoord gaan.

Wij wijzen erop dat zo’n ingrijpend voorstel, mede in het kader van de Structuurvisie Bergen-Oost, ons te mailen op 2 april, Goede Vrijdag, omdat het 6 april op de agenda van het College staat, niet alleen respectloos is naar de burgers, maar getuigt van onbehoorlijk bestuur.

Namens de Vereniging de Negen Nessen,

Kees, Aad, Peter.bottom of page