top of page
Vereniging 9 Nessen

De Vereniging de Negen Nessen

In de wijk De Negen Nessen is sinds 1969 een vereniging actief (de eerste statuten zijn van 10 oktober 1969). In het begin waren alle huizen eigendom van een pensioenfonds en werden de woningen dus verhuurd. Na de oplevering van de Nessenhuizen waren er nogal wat problemen voor de huurders. Zo kwam er geregeld lekkage voor, liepen de Nessen na een flinke regenbui onderwater en voldeed het verwarmingssysteem (blokverwarming) niet aan de verwachtingen. Al snel gingen de huurders zich verenigen om al deze problemen met de huisbaas te bespreken. Zo ontstond de Vereniging De Negen Nessen.

De woonwijk bestond dus voor lange tijd uit huurwoningen. Pas sinds de jaren negentig zijn er woningen aan individuele particulieren verkocht. Inmiddels is het grootste gedeelte koopwoningen en nog maar een klein gedeelte huurwoningen. De huizen aan de Schumanlaan zijn altijd koopwoningen geweest.

De Vereniging zet zich in voor al haar leden, ongeacht of het een huurder of een eigenaar is en telt meer dan honderd leden. Er is een bestuur, Nessen-vertegenwoordigers en er zijn commissies. Het bestuur vertegenwoordigt de leden en de wijk richting de gemeente en heeft de taak om in de wijk en de directe omgeving van de wijk het woonklimaat te bevorderen en het leefgenot te optimaliseren. De Nes vertegenwoordiger coördineert activiteiten in de eigen Nes/Laan en onderhoudt het contact met het bestuur en vice versa. De commissies zetten zich in bij de ontwikkelingen rondom een desbetreffend gebied en onderhoudt het contact met het bestuur en vice versa.

Regelmatig worden nieuwsberichten gestuurd (gemaild) naar de leden over ontwikkelingen die de 9 Nessen en de omgeving rondom de 9 Nessen aangaan.

De Vereniging probeert haar doelstellingen te realiseren door onder andere het behoud van het unieke groene, landschappelijke en open karakter van de wijk te bewaken en door de bewonersbelangen in het algemeen en in overlegsituaties met de gemeente te behartigen. Ten minste een maal per jaar vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats (ALV) waarop belangrijke zaken voor de wijk en haar bewoners worden besproken. Het bestuur van de vereniging neemt initiatieven om de sociale cohesie te bevorderen en activiteiten voor de bewoners te ontwikkelen. Maar ook Nessen-vertegenwoordigers kunnen voor alleen hun Nes een initiatief ontwikkelen en daarbij ondersteund worden door de vereniging.

 

Het werkgebied van de Vereniging is niet beperkt tot de Negen Nessen, maar strekt zich uit tot het gebied van de Schumanlaan tot Churchilllaan, en van de Landweg tot aan de Schapenlaan in de Oudtburgherpolder. Immers de ontwerpers van De Negen Nessen hadden bij het ontwerp van deze wijk een open woongebied voor ogen dat een overgang was tussen het duingebied en de polder. Daan Zuiderhoek heeft expliciet gekozen voor een oriëntatie op de polder. Door een stelsel van wijde sloten met brede groene oevers ver door de woonwijk door te laten lopen, is er een harmonische verbintenis met het achterliggende landschap, de polder. De ontwerper wilde door een fijnmazig net van wandel- en fietspaden het landelijke karakter en het contact met de achterliggende polder behouden en is daar goed in geslaagd. De Vereniging probeert dit unieke gebied voor haar bewoners te behouden. De Gemeente Bergen heeft de wijk De Negen Nessen tot welstandsgebied verklaard om het unieke karakter van de wijk te beschermen. Echter, in deze tijd waarin geld en nieuwbouwprojecten een grote rol spelen, wordt het bijzondere karakter van deze woonwijk vaak vergeten en leiden nieuwbouwplannen vaak tot verwoede discussies en overleggen met particuliere projectontwikkelaars en de gemeente. Maar de Vereniging blijft zich met kracht inzetten voor de belangen van de wijk en haar bewoners.

 

Wordt ook lid!

bottom of page