top of page

Padelbanen in een woonwijk?!!! 😩


18 januari 2024 

Hoger Beroep

Door 21 omwonenden (aan drie kanten van TC Bergen) en de V9N, is er besloten om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van 8 december.


Heb je vragen hierover?

Dan kun je terecht bij advocaat Meike Terhorst: mterhorst@amkoopman.nl

 

11 december 2023 

Bericht van de Rechtbank

Waar we al bang voor waren is uitgekomen. De rechtbank heeft bepaald dat de Gemeente Bergen juist heeft gehandeld inzake het afgeven van de vergunning aan TC Bergen. Dit omdat padel ook als sport wordt beschouwd en geluids-en lichtovetlast pas in een volgende fase, bij het zg Activiteitenbesluit, door de Omgevingsdienst getoetst moeten worden. 

Wij gaan overleggen wat onze volgende stappen zullen zijn. 

 

29 november 2023

Bericht van de Rechtbank

De rechtbank heeft medegedeeld dat ze de uitspraak met 6 weken verlengen.

(rond 10 januari)

 

19 oktober 2023

Zitting heeft plaatsgevonden

Gisteren, woensdag 18 oktober, zijn we bij de rechtbank Alkmaar geweest in verband met ons bezwaar tegen de verleende vergunning door de Gemeente Bergen aan TC Bergen inzake de aanleg van 2 padelbanen op het tennispark aan de Churchilllaan.

Van onze kant waren 4 Negen Nessen bewoners aanwezig (waaronder 2 leden van het bestuur van V9N), 3 Joke Smit bewoners en onze advocaat Meike Terhorst.

Tevens waren aanwezig Jolanda Bakker, voorzitter TC Bergen en 2 ambtenaren van de Gemeente Bergen.


De rechter heeft alle partijen gehoord en ging diepgravend in op de pleitnota van Meike. De pleitnota van Meike ging over 3 punten, (a) is padel wel een veldsport ivm de benodigde te bouwen wanden van 4m hoog waardoor in feite vooraf instemming van de gemeenteraad nodig is voor vergunningverlening, (b) het totaal negeren van de VNG geluidsnormen en de talloze juridische zaken die er in heel Nederland lopen en (c) onzorgvuldig handelen van de gemeente Bergen door het belang van bewoners niet mee te nemen in deze vergunningverlening terwijl er al veel geluidsoverlast is. Dit in aanvulling op de reeds bekende plannen van de geplande verhuizing van TC Bergen naar het terrein van de Ijsbaan. NB hier moet nog van alles voor gebeuren qua vergunningen etc. Jolanda Bakker verwachtte dat dit nog wel 3-4 jaar kan duren.


De ambtenaren van Gemeente Bergen stelden dat de vergunning huns inziens past binnen het bestemmingsplan en dat pas in een volgende fase, het zg Activiteitenbesluit, een akoestisch onderzoek vereist is waarop getoetst kan worden.


De rechter heeft eenieder nog de ruimte gegeven argumenten in te brengen, stelde nog vragen aan alle partijen en deelde mee dat zij voor eind november met een uitspraak komt.

Op basis van die uitspraak op 29 november zullen we ons beraden over mogelijk volgende stappen.

 

22 augustus 2023

Bericht van Rechtbank

Bewoners zijn welkom.

 

11 juni 2023

Update

De rechtbank heeft de gemeente om een reactie gevraagd op ons bezwaar en deze week laten weten dat TC Bergen ook mee mag procederen als belanghebbende.

 

25 maart 2023

Bericht van de Rechtbank

Bericht gehad van de rechtbank; deze heeft de Gemeente geïnformeerd over onze bezwaren en gevraagd om een reactie. De Gemeente heeft de Rechtbank daarop geïnformeerd dat zij bij haar beslissing blijft. Dit omdat Padel ook onder Sport valt en dat daarmee binnen het Bestemmingsplan ligt.

Wel heeft de Gemeente aangegeven dat 'de Omgevingsdienst bij aanvang van evt aanleg Padelbanen op de lokatie Churchilllaan een licht en akoestisch onderzoek zal eisen om voorafgaand te kunnen beoordelen aan de normen uit het Activiteitenbesluit voldaan zal worden. Naar aanleiding van deze onderzoeken kunnen maatwerkvoorschriften opgelegd worden. Nu op voorhand duidelijk is dat deze onderzoeken noodzakelijk zijn, is hierop in deze omgevingsvergunning al gewezen.


We wachten nu verder op een reactie van de Rechtbank.


Het overleg met de Gemeente over een eventuele verhuizing van het tennispark loopt nog steeds.

 

30 december 2022

Beroep aangetekend & gesprek TC Bergen

Op 12 december 2022 is door Meike Terhorst, advocate en woonachtig op de Joke Smitstraat, namens 22 van de oorspronkelijke 47 bezwaarmakers en de Vereniging De Negen Nessen bij de rechtbank beroep aangetekend tegen het besluit van het College van B&W van 2 november, waarin B&W het bezwaar tegen de bouw van de twee padelbanen bij TC Bergen afwees.


Op woensdag 14 december hebben Aad Boon en Fieke Vriesema een overleg gehad met de voorzitter van TC Bergen, Jolanda Bakker, om te zien of er een plan voor de toekomst kon worden gemaakt waarin iedereen zich kon vinden.

Het was een open en transparant gesprek, waarbij Jolanda duidelijk maakte dat het voor TC Bergen de voorkeur heeft om het park z.s.m. te verhuizen naar de locatie IJsbaan. Maar, zo zei zij, daar heeft ze de Gemeente hard bij nodig. En door trage besluitvorming, wisselingen van de wacht, weinig daadkracht etc, duurt het allemaal eindeloos. Met als gevolg dat de frustratie toeneemt bij de leden, inmiddels de bouwkosten sterk gestegen zijn etc. Voor het voortbestaan van de TC Bergen zijn padelbanen hard nodig, zei zij, omdat het een snelgroeiende sport met aantrekkingskracht voor bestaande en nieuwe leden is. Vandaar de vergunningaanvraag.


Duidelijk werd dat er geen compromis gevonden kon worden voor het scenario padelbanen op de Churchilllaan. Wij hebben Jolande Bakker verteld dat de omwonende beroep hebben aangetekend bij de rechter en niet zullen opgeven. Er is door Aad en Fieke aangeboden om de verhuizing van TC Bergen te ondersteunen en te bespoedigen richting gemeente. Voorts dat er contact gehouden zal worden.


Mocht de rechter niet in het voordeel van de bewoners beslissen, dan kan er overwogen worden om in hoger beroep te gaan bij de Raad Van State.

 

13 november 2022

Hoorzitting

Op 13 oktober jl zijn wij met een flinke delegatie naar het gemeentehuis getogen voor de hoorzitting betreffende ons bezwaar tegen de verleende vergunning aanleg padelbanen door het college aan TC Bergen, Churchilllaan.

De onafhankelijke commissie, aangesteld door de gemeente, heeft onze bezwaren aangehoord, een vertegenwoordiger van het college heeft nog wat zaken toegelicht en deze week hebben wij het advies van de commissie aan het college en het besluit van het college ontvangen.

Dat besluit is niet positief: het college houdt het besluit tot de verleende vergunning in stand.


De uitleg van de commissie komt erop neer dat deze stelt dat aan alle eisen voor het verlenen van de omgevingsvergunning is voldaan. Daarom had en heeft het college ook geen ruimte om te toetsen aan het evenredigheidsbeginsel of, alvorens deze vergunning te verlenen, de verplichting tot akoestisch onderzoek op te leggen. De omgevingsvergunning en milieueisen resp. activiteitenbesluit, waaronder ook geluidsoverlast valt, zijn verschillende rechtsgebieden.

Kortom, het college kon en kan niet anders dan deze vergunning verlenen.


Echter, wat wel is toegezegd is door dhr. Oude Lohuis, namens het college, is het volgende:


"Als een melding bij de omgevingsdienst wordt ingediend, is het geen vaste verplichting om een onderzoek te eisen. In dit geval echter zal de omgevingsdienst zo goed als zeker dit wel als eis aangeven.

Daarom heeft het college dit ook opgenomen in de vergunning. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de vergunning totdat het akoestisch onderzoek is gedaan"


Verder heeft dhr. Oude Lohuis toegezegd dat het college de Vereniging De Negen Nessen op de hoogte zal houden van de voortgang in de procedure van de melding bij de omgevingsdienst evenals de onderzoeken.


Kortom, zoals een bekende uitspraak luidt ‘de slag is verloren, maar de oorlog niet’.


Wij zullen zelf ook contact opnemen met de Omgevingsdienst om onze zorgen kenbaar te maken. En wij zullen tevens in gesprek gaan met TC Bergen, indien zij er nu wel voor open staan.

 

24 september 2022

47 Bezwaren

Hoewel het besluit over de vergunningaanvraag voor de Padelbanen bij TC Bergen eigenlijk in juni bekend zou worden, kwam deze precies in de vakantieperiode, namelijk op 14 juli en werd deze pas gepubliceerd (en dus aan ons bekend) op 29 juli, net op een moment dat de meeste mensen op vakantie zijn. Echter Aad Boon uit de Stresemann-Nes en Audrey en Fieke van het bestuur waren er wel, dus is er actie ondernomen. Er is een flyer rondgebracht met informatie over de te bouwen padelbanen bij alle woningen binnen een afstand van 200 meter van de te bouwen banen. De 200 m is gekozen op basis van onderzoek gedaan door NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder) en een publicatie van hoorzaken.nl over geluidsoverlast rondom Padelbanen. En het blijkt dus dat men binnen een straal van 200 meter het gepong van het padelspel als geluidshinder kan kwalificeren. In deze flyer deden wij tevens de oproep om – als men denkt bezwaar aan te willen tekenen – dit bij de Negen Nessen te melden, opdat er met de omwonenden overlegd en eventueel een gezamenlijk bezwaar ingediend kon worden. In totaal meldden zich in de loop der weken zo’n 47 bezwaarmakers uit de Joke Smitstraat, Landweg, Kapelweidtje, Lindelaan, Stresemann-Nes, Spaak-Nes en de Hallstein-Nes. Op 20 augustus is er een korte bijeenkomst geweest in de tuin bij Aad Boon. En tenslotte heeft het bestuur van de Vereniging De Negen Nessen op 23 augustus j.l. namens de bewoners van de Negen Nessen en de andere bewoners uit de buurt een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. De door de TC Bergen aangegeven locatie van de toekomstige padelbanen blijkt op nog geen 30 meter te liggen van de woningen van de Stresemann-Nes aan de Churchilllaan. De bewoners daar worden nu al dagelijks continue blootgesteld aan tennisgeluid. Twee padelbanen zo vlak bij deze huizen zullen allesbehalve als prettig ervaren gaan worden en zouden ook gezondheidsschade kunnen opleveren. Bij padelbanen is de geluidsoverlast immers beduidend hoger dan bij tennis. Het bijzondere is dat de gemeente nalatig is geweest om hier onderzoek naar te doen.

Inmiddels is bekend dat er op 13 oktober een hoorzitting over het bezwaar plaats zal vinden.
 

12 mei 2022

Padelbanen in een woonwijk?!

Hoewel het besluit over de vergunningaanvraag voor de Padelbanen bij TC Bergen eigenlijk in juni bekend zou worden, kwam deze precies in de vakantieperiode, namelijk op 14 juli en werd deze pas gepubliceerd (en dus aan ons bekend) op 29 juli, net op een moment dat de meeste mensen op vakantie zijn. Echter Aad Boon uit de Stresemann-Nes en Audrey en Fieke van het bestuur waren er wel, dus is er actie ondernomen. Er is een flyer rondgebracht met informatie over de te bouwen padelbanen bij alle woningen binnen een afstand van 200 meter van de te bouwen banen. De 200 m is gekozen op basis van onderzoek gedaan door NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder) en een publicatie van hoorzaken.nl over geluidsoverlast rondom Padelbanen. En het blijkt dus dat men binnen een straal van 200 meter het gepong van het padelspel als geluidshinder kan kwalificeren. In deze flyer deden wij tevens de oproep om – als men denkt bezwaar aan te willen tekenen – dit bij de Negen Nessen te melden, opdat er met de omwonenden overlegd en eventueel een gezamenlijk bezwaar ingediend kon worden. In totaal meldden zich in de loop der weken zo’n 47 bezwaarmakers uit de Joke Smitstraat, Landweg, Kapelweidtje, Lindelaan, Stresemann-Nes, Spaak-Nes en de Hallstein-Nes. Op 20 augustus is er een korte bijeenkomst geweest in de tuin bij Aad Boon. En tenslotte heeft het bestuur van de Vereniging De Negen Nessen op 23 augustus j.l. namens de bewoners van de Negen Nessen en de andere bewoners uit de buurt een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. De door de TC Bergen aangegeven locatie van de toekomstige padelbanen blijkt op nog geen 30 meter te liggen van de woningen van de Stresemann-Nes aan de Churchilllaan. De bewoners daar worden nu al dagelijks continue blootgesteld aan tennisgeluid. Twee padelbanen zo vlak bij deze huizen zullen allesbehalve als prettig ervaren gaan worden en zouden ook gezondheidsschade kunnen opleveren. Bij padelbanen is de geluidsoverlast immers beduidend hoger dan bij tennis. Het bijzondere is dat de gemeente nalatig is geweest om hier onderzoek naar te doen.

Inmiddels is bekend dat er op 13 oktober een hoorzitting over het bezwaar plaats zal vinden.

Comentários


bottom of page