top of page

Oudburgerpolder Bergen Oost9 november 2023

Bijeenkomst Gemeente

Gesprek met gemeenteraad over de omgevingsvisie met gemeente Bergen.

 

20 juni 2023

Bijeenkomst Commissie Bergen Oost (V9N)

Bespreking Beeldkwaliteitsplan Bergen Oudburg.

 

23 mei 2023

Bijeenkomst Gemeente

Participatiebijeenkomst beeldkwaliteitsplan Oudburgerpolder (Bergen-Oost).

 

17 april 2023

Bijeenkomst Gemeente

Informatiebijeenkomst tijdelijke huisvesting BSG in mytylschool ‘De Ruimte’.

 

3 april 2023

Bijeenkomst Gemeente

Gemeente: Stakeholdersoverleg i.h.k.v. ontsluiting tijdelijke huisvesting BSG in mytylschool ‘De Ruimte’.

 

4 maart 2022

Structuurvisie Oudburgerpolder Bergen


Via deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren over de ontwikkelingen die voortvloeien vanuit de “Structuurvisie Oudburgerpolder Bergen”. Deze structuurvisie is in het najaar van 2020 vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen. Vanuit de Vereniging de Negen Nessen (V9N) zijn er twee commissies betrokken: de commissie Bergen Oost en de commissie Elzenhoeve. Deze nieuwsbrief gaat in op wat er speelt in de commissie Bergen Oost. Over wat er speelt in de commissie Elzenhoeve worden jullie in de loop van 2022 geïnformeerd; voor zover wij zijn geïnformeerd, zijn er op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen.


De structuurvisie Oudburgerpolder


De structuurvisie omvat het gebied ten zuiden van de Churchilllaan: van de Europese School / Speciaal onderwijs t/m de Kerkedijk. En daarnaast het tenniscomplex van TC Bergen en Tennis Euratom en het gebied de Elzenhoeve (incl. toegangsweg vanuit de Churchilllaan).

Op de website van de gemeente Bergen staat als aanleiding voor de structuurvisie:


Het is een uniek gebied. Onder andere door de ligging aan de open polder in de richting van de Rijksweg N9. In het gebied zit veel beweging:

• het voetbalcomplex is niet meer in gebruik,

• het afgebrande zwembad wordt herbouwd en

• de komende jaren verdwijnen een aantal functies uit het gebied.


Het doel van de structuurvisie was het beleidsmatig verkennen van ontwikkelings-mogelijkheden in het gebied.


Meer informatie is te vinden op:


Huidige ontwikkelingen vanuit de structuurvisie


Op dit moment wordt in aanvulling op de structuurvisie een ontwikkelingsvisie opgesteld waarin het landschapsbeeld wordt geschetst.


Naast de herbouw van het zwembad zijn er op dit moment concrete woningbouwplannen voor het BSV-terrein en is de gedachtenvorming voor de tennisverenigingen gestart. Over beide plannen informeren wij jullie verderop in deze nieuwsbrief.


Daarnaast is bekend dat de Europese school in 2025/2026 gaat verhuizen. Voor dit gebied staat woningbouw gepland. Ook wordt er een onderzoek gestart naar een nieuwe locatie voor het HVC-terrein (de Gemeentewerf).


Verkeersstromen


In mei 2021 heeft de gemeenteraad van Bergen een besluit genomen over de locatie van de definitieve “knip” in het Molenweidtje. Dit is de plek waar geen doorgaand verkeer meer mogelijk is. De knip is gelegd, ondanks de bezwaren vanuit de V9N, aan het eind van het Molenweidtje tegen de Kerkedijk aan. Deze knip leidt in de toekomst tot een aanzienlijke toename van het verkeer over de Churchilllaan. Immers de Churchilllaan zal dan de toegangsweg worden voor het hele plangebied, dus o.a. ook voor het zwembad en het zorgcentrum Oudtburgh. De commissie Bergen-Oost pleit, gegeven dit besluit, voor het aanleggen van een trottoir met een separaat fietspad op de Churchillaan. Op dit moment is er hierover nog geen definitief besluit genomen.


Het BSV-terrein


Het meest concreet zijn de plannen voor het BSV-terrein. De bedoeling is dat er op dit terrein sociale huurwoningen, woningen met een huur in de vrije sector en koopwoningen komen. In totaal zijn er 110 appartementen en 42 huizen gepland. Het ontwerp bestemmingsplan heeft reeds ter inzage gelegen.

Aangegeven is dat de visuele invulling van het terrein in de komende zomer gereed moet zijn.

Voor de Negen Nessen is het natuurlijk van belang hoe de verkeersstromen gaan lopen. Door de gemeente is bepaald, dat het bouwverkeer door de Churchillaan gaat en dat de reguliere route naar de woningen op het BSV-terrein in de toekomst via de Kerkedijk gaat lopen, conform de knip in het Molenweidtje.


De tennisverenigingen


Er zijn nu drie tennisverenigingen: TC Bergen, Tennisclub BSV en Tennis Euratom. De clubhuizen van de TC Bergen en Tennis Euratom staan tegen elkaar aangebouwd. Zij delen min of meer dus één gebouw. De gemeente is echter geen eigenaar van de grond van Tennis Euratom. De intentie van de gemeente is om TC Bergen te verhuizen naar het gebied van de ijsbaan en daar de TC Bergen en de tennisclub van het BSV-terrein samen te brengen. Vervolgens wil de gemeente op het huidige terrein van TC Bergen woningen bouwen.


De commissie Bergen Oost heeft hierover een gesprek gehad met de wethouder en de V9N heeft hierop schriftelijk gereageerd:


Over de invulling van de nieuwe tennisclub terrein (IJsbaan) geven wij graag de ruimte aan de tennisclubs. De V9N heeft geen bezwaar tegen verhuizing van de tennisclubs naar elders en woningbouw op deze terreinen. Wel zouden wij graag zien dat de bebouwingsplannen van de TCB en TC-ECN in éen keer ontwikkeld worden en bij voorkeur ook tegelijkertijd uitgevoerd. Dus dat de bouw op de locaties van de twee tennisclubs gezamenlijk wordt aangepakt voor het gehele (grotere) gebied en derhalve zal leiden tot een beter en meer uitgebalanceerd plan. Want een groter gebied is makkelijker/beter in te delen ook met het oog op diversiteit van doelgroepen.Een belangrijk punt van aandacht is de ontsluiting van voornoemd gebied. Wij vinden dat daar vanuit alle mogelijke invalshoeken naar moet worden gekeken, dus niet alleen vanuit de nu in de plannen staande Churchilllaan, maar ook naar ontsluiting direct op de Landweg. Wat mogelijk ook tot een totaal andere invulling van de tennisbanen kan leiden. Bijvoorbeeld door de door ons al eerder genoemde “verlengde Lindelaan”.  De aansluiting op de Landweg zou dan met een rotonde gemaakt kunnen worden en dat zou een enorme verbetering zijn voor de ontsluiting van de hele Oudtburghpolder.DeV9N pleit in z’n algemeenheid voor een zo geconcentreerd mogelijk aanpak van alle bouwplannen in de Oudburghpolder om daarmee de periode te bekorten van zwaar bouwverkeer en geluidsoverlast waar de Churchilllaan hinder van ondervindt.  Voorafgaand aan (het besluit over) de plannen voor de ontwikkeling van de terreinen van de tennisclubs verwachten wij dat de herinrichting van de Churchilllaan wordt aangepakt. Daarbij stellen wij dat – als er niet gekozen wordt voor een “verlengde Lindelaan” - de Churchilllaan in de toekomst gaat dienen als ontsluitingsweg van een groot gebied met velerlei functies en dus dat het een veilige en goed herkenbare route moet worden met een gescheiden voetpad, fietspad en rijbaan voor auto’s en brommers. Voor de nieuwbouw invulling van de terreinen van de tennisclubs verwachten wij een degelijke inspraakprocedure.


Wij hebben verzocht om een spoedige reactie vanuit de gemeente.


Tot slot


De commissie Bergen Oost zal jullie informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Separaat verwachten wij in de loop van 2022 een nieuwsbrief van de Commissie Elzenhoeve te versturen.bottom of page