De vereniging heeft ten doel de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de Negen Nessen en de Schumanlaan te bevorderen en de belangen van de bewoners te behartigen. Het bestuur stelt zich ten doel om voor onze wijk actief te zijn op het gebied van verkeer, ruimtelijke ordening, welzijn, milieu en recreatie.

Om ons werk goed te doen is het van belang dat zoveel mogelijk bewoners van de Nessen en de Schumanlaan lid zijn van onze vereniging en actief zijn voor hun wijk.

Gezien de afbouw van de subsidies van gemeentewege is het erg belangrijk dat het vrijwilligerswerk ook financieel ondersteund wordt door inkomsten uit lidmaatschapsgelden.

Meldt u aan als lid, zodat wij met een krachtige vereniging onze doelstelling kunnen realiseren. Wij zijn er voor alle bewoners van de Nessen en de Schumanlaan.

Het lidmaatschap is per adres en de contributie bedraagt slechts € 5,00 per jaar per adres.

Volgens de statuten is de “hoofdbewoner” lid en mogen de andere bewoners boven de 18 jaar buitengewoon lid zijn. Deze bewoners betalen geen extra contributie en hebben ook geen stemrecht. Tegenwoordig spreekt men niet meer van hoofdbewoners, echter het bestuur gaat er van uit dat men onderling het wel eens wordt wie zich als lid en wie zich als buitengewoon lid aanmeldt. Slechts één bewoner per adres mag stemmen, verder is er geen verschil in lidmaatschap.

Hogere vrijwillige bijdragen dan de € 5,00 aan contributie, zijn natuurlijk altijd welkom.
De contributie kan worden overgemaakt op bankrekening: NL77INGB0006547104.

Wij verzoeken u vriendelijk om bij uw overschrijving in het vakje “omschrijving” uw huisadres met huisnummer en de namen van het lid en de eventuele buitengewone leden te vermelden.

Bij voorbaat hartelijk dank.