De Vereniging De Negen Nessen ontstond jaren geleden als een huurders belangenvereniging van de bewoners van de woningen in de Negen Nessen. In de loop van de afgelopen jaren zijn steeds meer huizen in particulier bezit gekomen en vertegenwoordigt de vereniging nu zowel de belangen van de nog resterende huurders als van de eigenaren van de huizen in de Negen Nessen.

Door de fusie van de zelfstandige gemeenten Bergen-Egmond-Schoorl tot één gemeente Bergen zou de afstand tussen burger en bestuur erg groot worden. Wijkverenigingen werden opgericht om de communicatie tussen burger en gemeente te optimaliseren. De in 1968 opgerichte vereniging de Negen Nessen werd toen uitgebreid met de Schumanlaan en naast belangenbehartiger van de bewoners ook het aanspreekpunt voor de Gemeente als er iets in de wijk moest gebeuren.

Met ingang van januari 2013 wil de Gemeente Bergen de structuur van Wijkgerichtwerken verlaten: niet de wijkverenigingen maar de “kernen” worden het aanspreekpunt. Het dorp Bergen wordt in twee “kernen” verdeeld, namelijk een westelijke en oostelijke kern met de Landweg, Koninginneweg en Bergerweg als scheidslijn.

Ook landelijk is de tendens om – door bezuinigingen gedwongen – de samenwerking met wijkverenigingen te beperken en de communicatielijnen tussen burgers en bestuur anders vorm te geven.

Wij begrijpen dat de keus om met kernen te werken vooral gebaseerd is op een veel kleiner budget, maar vinden dat als wijkvereniging jammer, omdat de lijnen naar de ambtenaren en bestuurders weer langer worden en de effecten daarvan groot zullen zijn.

De wijkvereniging verliest dus min of meer weer haar taak als vaste aanspreekpunt van de Gemeente. De taak van belangenbehartiger voor haar leden bewoners blijft. Doordat wij als wijkvereniging nauwelijks nog een financiële basisvergoeding van de Gemeente zullen ontvangen, wordt de Vereniging de Negen Nessen weer afhankelijk van de contributies van de leden en zullen de activiteiten daardoor ook weer meer door de leden aangestuurd moeten worden.

Maar de hoofdfunctie voor haar wijk is en zal altijd blijven :

  • belangenbehartiging tot optimalisering van de leefbaarheid
  • vergroting van woongenot
  • bevordering van de gemeenschapszin

 

De vereniging streeft er naar om actief te blijven op het gebied van verkeer, ruimtelijke ordening, welzijn, milieu en recreatie.

De afgelopen jaren hebben wij al diverse successen behaald:
a) Het met succes tegengehouden bebouwing op de weilanden achter de Nessen
b) Inspraak op de bebouwing Noordlaan / Zuidlaan, met als resultaat het voorkomen van hoogbouw.
c) Intensieve onderhandeling over de herinrichting van de Negen Nessen, de Schumanlaan en de Churchilllaan en begeleiding van de uitvoering ervan.
d) Het uitbaggeren van de wateren rond de Nessen (uitvoering november 2012).

Het Bestuur en de Commissieleden zetten zich met enthousiasme en veel vrije uren in om te bereiken dat de wijk van de Negen Nessen, inclusief de Schumanlaan, zoveel mogelijk “de Negen Nessen” blijven: een wijk met een uniek karakter wat betreft bebouwing en openbare ruimte.
Daarom is het van belang dat we een zo groot mogelijk aantal leden in onze vereniging hebben, zodat we een zelfstandige levendige vereniging blijven.