15-03-2018

I N F O R M A T I E – U P D A T E

Gaan wij van een

in de Negen Nessen?

Gedurende 2017 gingen er geruchten dat er nieuwbouwplannen zouden zijn voor meer dan 50 woningen op Landgoed de Elzenhoeve, het groene hart van de Negen Nessen. Het bestuur van de Vereniging de Negen Nessen heeft toen de heer Fritz Conijn (een van de eigenaren) samen met de heer Johan Groen (projectleider van Bot Bouw) uitgenodigd om op de Algemene Ledenvergadering (“ALV”) van 14 november 2017 de leden van de Vereniging de Negen Nessen te informeren. Ter vergadering stelden de heer Conijn en de heer Groen dat de plannen nog geheel in verkennende fase zouden zijn en dat er nog geen vastomlijnde plannen zijn.

Inmiddels heeft de (ter vergadering van de ALV samengestelde) Commissie de Elzenhoeve meerdere bijeenkomsten gehad, waarvan twee met Bot Bouw. Bot Bouw kwam met plannen voor circa 56 woningen: 20 appartementen (waarschijnlijk sociale huurwoningen = wens van de gemeente) en 36 grondgebonden (koop)woningen.

Het bestuur van de V9N is in principe tegen elk plan anders dan de huidige status ‘Landgoed’, maar we moeten realistisch blijven. In beginsel lijkt het niet uitgesloten dat er op de Elzenhoeve woningbouw gerealiseerd kan worden, als de politiek meewerkt aan een bestemmingswijziging. Het landgoed is immers gelegen binnen de rode contour (begrenzing tussen stedelijk- en landelijk gebied) en daarnaast hebben de bestaande opstallen geen bijzondere status.

De Commissie Elzenhoeve heeft daarom, namens het bestuur van de Negen Nessen, de positie van De Negen Nessen in kaart gebracht. Conclusie: indien noodzakelijk, kunnen we het Bot Bouw erg lastig maken. Naast het aantekenen van de nodige bezwaren zijn er talloze gegronde redenen om te kunnen opteren voor een tegemoetkoming in geleden planschade.

Vooruitlopend op de nog verder uit te werken plannen van Bot Bouw heeft de Commissie alvast een veertiental randvoorwaarden opgesteld waaraan het projectplan van Bot Bouw tenminste zou moeten voldoen, mocht het politiek doorgang vinden.

De randvoorwaarden:

1. een niet te bebouwen (ook niet vergunningsvrij) groene zone van ca. 10 m langs de randen/oevers aan de zuid, west en noord kant van het landgoed;

2. in het overgebleven te bebouwen deel een maximale dichtheid van woningen als van één Nes;

3. maximaal twee woonlagen met plat dak voor alle bebouwing, dus niet prominent zichtbare bebouwing zowel niet vanaf Noord-, Zuid- en Schapenlaan als niet vanaf de Nessen, dus geen signaalbouw of dominante bebouwing;

4. bebouwing onder het thema “woningen te gast”, waarbij de woningen geen individuele tuinen krijgen, maar het gehele terrein als een collectieve ‘parktuin’ zal functioneren voor alle bewoners;

5. de weg Molenweidtje wordt niet verbreed.

6. (geen ontsluiting vanaf de Schumanlaan – is door Bot Bouw niet als optie genoemd of als optie getoond)

7. de aan de Commissie getoonde ingetekende waterpartij op de Elzenhoeve naar het poldergebied aan de Noordlaan te verkleinen.

8. geen aanlegsteigertjes;

9. geen natuurvriendelijke oevers;

10. maximaal twee loop-/fietsbruggetjes naar de noord en zuid kant van de Nessen, dus één extra verbinding erbij;

11. geen nieuwe wandel- en fietspaden in het poldergebied;

12. geen doorsteek tussen Noord- en Zuidlaan in de polder;

13. het noodzakelijke parkeren is gebouwd en is onderdeel van het gebouw. Dat geldt

ook voor alle andere noodzakelijke voorzieningen als bergingen, container-/kliko-opslag en fietsenstallingen. Er is sprake van één opstal.

14.we zien graag dat de architectonische expressie rustig, sober en introvert is. De woningen moeten klasse hebben. Klasse betekent dat ze op eerste gezicht niet opvallen en naadloos passen in het (bos)landschap. Het gebruik van natuurlijke materialen die op een voor de locatie passende manier verouderen, heeft de voorkeur en het aantal gebruikte materialen moet dan ook gering zijn.

In verband met het tijdgebrek om huis-aan-huis te flyeren, willen wij in de toekomst de informatie per e-mail aan de bewoners sturen. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op Landgoed de Elzenhoeve, geef dan een emailadres door via info@negennessen.nl, onder vermelding van “informatie Elzenhoeve”. Vanzelfsprekend gaan we discreet met uw gegevens om.

Met vriendelijke groet,

De Commissie Elzenhoeve en
Het bestuur van de Vereniging De Negen Nessen

Note: Mocht Bot Bouw en/of de politiek onze voorwaarden in de wind slaan / niet bereidwillig zijn samen te werken, dan acht de Commissie Elzenhoeve het raadzaam voor de bewoners van de Negen Nessen om een rechtsbijstandsverzekering-wonen af te sluiten.

_______________ 

15-10-2017

D E N K  E N  H E L P M E E

met de ontwikkeling van een mooi


voor de Negen Nessen

Na de nieuwbouw op perceel Landweg 20 – nu Monnet-Nes 18 t/m 29 – zijn er plannen
voor nieuwbouw op het landgoed van de familie Conijn. De rust die het hart van de
Nessen nu uitstraalt is heel erg bepalend voor de Negen Nessen. Nu er plannen zijn voor
nieuwbouw is het belangrijk om ook als bewoner daar je gedachten over te laten gaan
en misschien mee te helpen aan het formuleren van goede ideeën om richting eigenaar
en gemeente naar voren te brengen.
Bovendien klopt het Negen Nessen hart al bijna 50 jaar: in juni 1968 werd de Monnet-
Nes als laatste Nes opgeleverd, dus bestaan de Negen Nessen in juni 2018 vijftig jaar.
Al met al misschien een reden om – in welke hoedanigheid dan ook – je in te zetten voor
het (figuurlijke en letterlijke) hart van de Negen Nessen. De vereniging de Negen
Nessen zoekt mensen, die het bestuur willen versterken en/of die mee willen helpen
om het 50-jarig bestaan in juni 2018 niet ongemerkt te laten passeren.

Draag jij de Negen Nessen ‘n goed  toe, meld je dan aan: of voor een
bestuurlijke functie of voor de evenementencommissie. Stuur je aanmelding (naam,
adres, e-mailadres, telefoonnummer en waarvoor je je wilt inzetten, voor het bestuur of
de evenementencommissie) voor 31 oktober 2017 naar de vereniging de Negen Nessen
via info@negennessen.nl of per brief naar Schumanlaan 15, 1862 AA Bergen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Fieke Vriesema, Secretaris