Asfaltoplichters gespot IN DE NESSEN

In Bergen zijn mensen benaderd door mannen die aanboden asfalt te komen leggen.

Engelssprekende mannen bieden aan asfalt te leggen op inritten en erven. Het asfalt zou over zijn van wegwerkzaamheden in de buurt. Dit is niet waar.

Hoe de klusjesmannen te werk gaan

De geleverde werkzaamheden en materialen van zijn van slechte kwaliteit. Ook worden de prijzen opgedreven tot absurde hoogtes. De mannen komen dwingend over en proberen geld te verkrijgen door te dreigen en te intimideren.

Wat te doen?

Mochten de mannen voor je deur staan, ga niet met ze in zee en bel de politie!

Vrijwilligers volgen de planten en dieren van natuurvriendelijke oevers

Natuuroevers helpen de waterkwaliteit verbeteren

Al 6 jaar werkt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan  biodiversiteitsmonitoring van natuurvriendelijke oevers. Na een eerste proefjaar in 2013 met professionals, is het project sinds 2014 met vrijwilligers uitgevoerd. HHNK vindt het belangrijk om op deze manier burgers te betrekken bij het werk van het Waterschap. Wij hebben de vrijwilligers voor dit onderzoek geworven en opgeleid. In 2018 hebben er 49 mensen meegewerkt aan de monitoring. Deze 49 mensen hebben, samen 21 oevers gemonitord. Er zijn maar liefst 2.122 waarnemingen gedaan. Dat is gemiddeld 100 waarnemingen per locatie!  Al deze flora- en faunagegevens geven inzicht in de (nieuwe) ontwikkelingen van de oever zoals in onderstaand verslag staat te lezen.

Nieuwe vrijwilligers nodig

Woon je in Noord-Holland en vind je het leuk om buiten bezig te zijn? Wil je nieuwe dingen leren en tevens je kennis met andere delen? Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Landschap Noord-Holland is op zoek naar nieuwe mensen om onze vrijwillige onderzoeksteams te versterken.

Het onderzoek

Natuurvriendelijke oevers in heel Noord-Holland boven het Noordzeekanaal worden in dit onderzoek onder de loep genomen. De onderzoekers bekijken en tellen alle aanwezige planten en dieren in het water en op de oever. Het hoogheemraadschap gebruikt de gegevens om het beheer van de oevers (nog) geschikter te maken voor de natuur. Dat draagt weer positief bij aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Meedoen

Als je mee wilt doen aan het onderzoek betekent dat twee tot drie keer per jaar een oever van honderd meter onderzoeken. Het onderzoek begint met een startavond op dinsdagavond 9 april 2019 om 20.00 uur in ons nieuwe kantoor aan de Schuine Hondsbosschelaan 45-A te Heiloo. Route.
Aanmelden voor deze avond kan door een mail te sturen naar Carola van den Tempel

50 Jaar De Negen Nessen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging De Negen Nessen in 2016 werd besloten om het 50-jarig bestaan van de wijk de Negen Nessen niet met ‘n groots feest te vieren, maar met een kroniek over de wijk als blijvende herinnering aan dit jubileum.

In 2018 bestaat de wijk de Negen Nessen 50 jaar. De Negen Nessen zijn namelijk gebouwd in de periode 1966 tot en met 1968. De Monnet-Nes is de laatst opgeleverde nes, en wel in juni 1968.

De Kroniek van de Negen Nessen is geschreven en samengesteld door enkele leden/bewoners van de geeft een schets van het oorspronkelijke gebied, van weilanden en boerderijen die plaats maakten voor de woonwijk, van de ideeën achter het ontwerp van de wijk, van de bouw van de wijk en van de ervaringen van de bewoners. De tekst is rijk geïllustreerd met beelden en aangevuld met informatie over de bijzondere Europeanen, aan wie de straten in de Negen Nessen hun naam ontlenen.

Op 7 september j.l. heeft Jenny Doucet, onze voorzitter, het eerste exemplaar van de Kroniek van de Negen Nessen aan de burgemeester van Bergen, mevrouw Hetty Hafkamp, overhandigd tijdens de opening van de Open Monumentendag. Tijd en plaats waren niet toevallig: de Negen Nessen staan namelijk vermeld in de gids Open Monumentendag Regio Kennemerland 2018.

Het thema van de Open Monumentendag 2018 is “In Europa” en met dit thema is er dit jaar met name

U als bewoner(s) van deze wijk krijgt een exemplaar van de Kroniek van de Negen Nessen gratis aangeboden (per woning 1 gratis exemplaar). Vanaf 8 september ligt de kroniek ook in de winkel bij de Eerste Bergensche Boekhandel en Boekhandel Thomas en in de winkel van Museum Kranenburgh. De kroniek kost € 12,95 per exemplaar.

Wij wensen u veel leesplezier!

Verkoop project Zuidlaan 59

Afgelopen week kregen wij via de gemeente te horen dat het perceel Zuidlaan 59 is verkocht en dat daarom het huidige project – de bouw van 4 woningen – is stilgelegd.

Het bestuur van de Negen Nessen betreurt de gang van zaken. Er is door zowel Sander Verschoor van Midvast B.V. (de projectontwikkelaar) als de omwonende bewoners en het bestuur van de V9N hard gewerkt aan dit nieuwe plan. Het is niet alleen een mooi plan geworden, het plan is ook in goede harmonie met de projectontwikkelaar en de gemeente tot stand gekomen, iets wat niet vaak gebeurt.

Van Sander Verschoor hadden wij gehoord dat het plan in oktober 2018 in de Gemeenteraad behandeld zou worden. Dat is om onduidelijke redenen, tot zijn grote frustratie, niet door gegaan. Vervolgens kregen wij van Sander Verschoor de informatie dat het plan in januari 2019 op de rol zou komen en ook dat is niet gebeurd.

Het perceel Zuidlaan 59 is nu dus door Midvast B.V. verkocht “as is”, dat wil zeggen in de staat waarin het nu verkeert: een kavel met plan en bepaalde status. Voor zover wij weten is er reeds groen licht gegeven door zowel de buurt als de projectleider van de gemeente en dus kan de bestemmingsplanprocedure opgestart worden om zo de omgevings-/bouwvergunning aan te vragen.

Wie de nieuwe eigenaar is wil men ons niet zeggen. Wij kunnen dus (nog) niet met de nieuwe eigenaar in contact komen. Zodra wij meer weten volgt verdere informatie.

Ontwikkeling Landgoed de Elzenhoeve

Gedurende 2017 gingen er geruchten dat er nieuwbouwplannen zouden zijn voor meer dan 50 woningen op Landgoed de Elzenhoeve, het groene hart van de Negen Nessen. Het bestuur van de Vereniging de Negen Nessen heeft toen de heer Fritz Conijn (een van de eigenaren) samen met de heer Johan Groen (projectleider van Bot Bouw) uitgenodigd om op de Algemene Ledenvergadering (“ALV”) van 14 november 2017 de leden van de Vereniging de Negen Nessen te informeren. Ter vergadering stelden de heer Conijn en de heer Groen dat de plannen nog geheel in verkennende fase zouden zijn en dat er nog geen vastomlijnde plannen zijn.

Inmiddels heeft de (ter vergadering van de ALV samengestelde) Commissie de Elzenhoeve meerdere bijeenkomsten gehad, waarvan twee met Bot Bouw. Bot Bouw kwam met plannen voor circa 56 woningen: 20 appartementen (waarschijnlijk sociale huurwoningen = wens van de gemeente) en 36 grondgebonden (koop)woningen.

Het bestuur van de V9N is in principe tegen elk plan anders dan de huidige status ‘Landgoed’, maar we moeten realistisch blijven. In beginsel lijkt het niet uitgesloten dat er op de Elzenhoeve woningbouw gerealiseerd kan worden, als de politiek meewerkt aan een bestemmingswijziging. Het landgoed is immers gelegen binnen de rode contour (begrenzing tussen stedelijk- en landelijk gebied) en daarnaast hebben de bestaande opstallen geen bijzondere status.

De Commissie Elzenhoeve heeft daarom, namens het bestuur van de Negen Nessen, de positie van De Negen Nessen in kaart gebracht. Conclusie: indien noodzakelijk, kunnen we het Bot Bouw erg lastig maken. Naast het aantekenen van de nodige bezwaren zijn er talloze gegronde redenen om te kunnen opteren voor een tegemoetkoming in geleden planschade.

Vooruitlopend op de nog verder uit te werken plannen van Bot Bouw heeft de Commissie alvast een veertiental randvoorwaarden opgesteld waaraan het projectplan van Bot Bouw tenminste zou moeten voldoen, mocht het politiek doorgang vinden.

De randvoorwaarden:

1. een niet te bebouwen (ook niet vergunningsvrij) groene zone van ca. 10 m langs de randen/oevers aan de zuid, west en noord kant van het landgoed;

2. in het overgebleven te bebouwen deel een maximale dichtheid van woningen als van één Nes;

3. maximaal twee woonlagen met plat dak voor alle bebouwing, dus niet prominent zichtbare bebouwing zowel niet vanaf Noord-, Zuid- en Schapenlaan als niet vanaf de Nessen, dus geen signaalbouw of dominante bebouwing;

4. bebouwing onder het thema “woningen te gast”, waarbij de woningen geen individuele tuinen krijgen, maar het gehele terrein als een collectieve ‘parktuin’ zal functioneren voor alle bewoners;

5. de weg Molenweidtje wordt niet verbreed.

6. (geen ontsluiting vanaf de Schumanlaan – is door Bot Bouw niet als optie genoemd of als optie getoond)

7. de aan de Commissie getoonde ingetekende waterpartij op de Elzenhoeve naar het poldergebied aan de Noordlaan te verkleinen.

8. geen aanlegsteigertjes;

9. geen natuurvriendelijke oevers;

10. maximaal twee loop-/fietsbruggetjes naar de noord en zuid kant van de Nessen, dus één extra verbinding erbij;

11. geen nieuwe wandel- en fietspaden in het poldergebied;

12. geen doorsteek tussen Noord- en Zuidlaan in de polder;

13. het noodzakelijke parkeren is gebouwd en is onderdeel van het gebouw. Dat geldt

ook voor alle andere noodzakelijke voorzieningen als bergingen, container-/kliko-opslag en fietsenstallingen. Er is sprake van één opstal.

14.we zien graag dat de architectonische expressie rustig, sober en introvert is. De woningen moeten klasse hebben. Klasse betekent dat ze op eerste gezicht niet opvallen en naadloos passen in het (bos)landschap. Het gebruik van natuurlijke materialen die op een voor de locatie passende manier verouderen, heeft de voorkeur en het aantal gebruikte materialen moet dan ook gering zijn.

In verband met het tijdgebrek om huis-aan-huis te flyeren, willen wij in de toekomst de informatie per e-mail aan de bewoners sturen. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op Landgoed de Elzenhoeve, geef dan een emailadres door via info@negennessen.nl, onder vermelding van “informatie Elzenhoeve”. Vanzelfsprekend gaan we discreet met uw gegevens om.

Note: Mocht Bot Bouw en/of de politiek onze voorwaarden in de wind slaan / niet bereidwillig zijn samen te werken, dan acht de Commissie Elzenhoeve het raadzaam voor de bewoners van de Negen Nessen om een rechtsbijstandsverzekering-wonen af te sluiten.